Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8779

NEMO Mutasyonlu Bir Bebekten İzole Edilen Rifampisine Dirençli Mycobacterium bovis BCG Suşu

Rifampicin-Resistant Mycobacterium bovis BCG Strain Isolated From an Infant With NEMO Mutation

Cengiz ÇAVUŞOĞLU1, Neslihan EDEER KARACA2, Elif AZARSIZ2, Ezgi ULUSOY2, Necil KÜTÜKÇÜLER2


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.

1 Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Izmir, Turkey.

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

2 Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Izmir, Turkey.

ÖZ

İnterlökin (IL)-12/interferon (IFN)-γ yolaklarında yer alan genlerdeki mutasyonlar ve nükleer faktör kappa-B temel modülatörü (Nuclear factor-kB Essential Modulator; NEMO) mutasyonları gibi konjenital hücresel immün yetmezliği olan bebeklerde BCG aşısından sonra yaygın Mycobacterium bovis BCG enfeksiyonlarının geliştiği bilinmektedir. Bu raporda, NEMO defektli bir bebekten izole edilen rifampisine dirençli M.bovis BCG suşunun irdelenmesi amaçlanmıştır. NEMO defektli 8 aylık bir erkek bebek, ateş, yaygın lenfadenopati ve hepatosplenomegali semptomlarıyla hastanemizin pediatri kliniğine getirilmiştir. Hastanın lenf nodu ve karaciğer biyopsisi örneklerinden hazırlanan yaymanın mikroskopik incelemesinde yoğun olarak (3+) aside dirençli boyanan basil (ARB) pozitifliği saptanmıştır. Gerçek zamanlı PCR (GeneXpert MTB/RIF; Cepheid, ABD) ile örneklerde rifampisine duyarlı Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTC) varlığı tespit edilmiştir. Örneklerin MGIT960 (Becton Dickinson, ABD) besiyerinde yapılan kültürlerinde 20. günde üreme saptanmış ve izolat GenoType MTBC kiti (Hain Lifescience, Almanya) ile M.bovis BCG ve spoligotiplendirme ile M.bovis BCG [SIT 482 (BOV_1)] olarak tanımlanmıştır. MGIT960 sisteminde yapılan primer antitüberküloz ilaç duyarlılık testlerinde izolat rifampisin (RIF), izoniyazid (INH), streptomisin (STM) ve etambutol (EMB)'e duyarlı bulunmuş ve hastaya antitüberküloz tedavi başlanmıştır. Hasta 2 yaşında yeniden hepatosplenomegali yakınmasıyla başvurmuş ve deri altındaki nodüllerden direne olan apse materyalinden hazırlanan yaymada yine ARB pozitifliği (3+) saptanmıştır. Örnekte GeneXpert ile RIF'e dirençli MTC tespit edilmiş; örnekten yapılan kültürde 13. günde üreme saptanmış ve izolat M.bovis BCG olarak tanımlanmıştır. Duyarlılık testinde izolatın INH, STM ve EMB'e duyarlı, ancak RIF'e dirençli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan DNA dizi analizinde rpoB geninin 531. kodonunda RIF direnciyle ilişkili S531L mutasyonu saptanmıştır. Hasta yaygın BCG bovis enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak kaybedilmiştir. Ulaşılabildiği kadarıyla literatürde RIF'e dirençli M.bovis BCG suşunun izole edildiği sadece altı olgu bildirimi mevcuttur.  Buna karşın sunduğumuz izolat, NEMO defekti olan bir hastadan izole edilen ilk RIF'e dirençli M.bovis BCG suşudur.

Anahtar sözcükler: Rifampisin direnci; Mycobacterium bovis BCG; yaygın enfeksiyon; NEMO mutasyonu.

ABSTRACT

It is well known that disseminated Mycobacterium bovis BCG infection is developed after BCG vaccination in infants with congenital cellular immune deficiencies such as mutations in genes along the interleukin (IL)-12/interferon (IFN)-γ pathway and mutations in nuclear factor-kB essential modulator (NEMO). In this report, a rifampicin-resistant M.bovis BCG strain isolated from an infant with NEMO defect was presented. An 8-month-old male infant with NEMO defect admitted to the pediatric outpatient clinic of our hospital with fever, generalized lymphadenopathy and hepatosplenomegaly. Microscopic examination of the smears prepared from lymph node and liver biopsy specimens revealed abundant amount (3+) of acid-fast bacilli (AFB). Rifampicin-susceptible Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) was detected by real-time PCR (GeneXpert MTB/RIF; Cepheid, USA) in the samples. The growth of mycobacteria was determined on the 20th day of culture performed in MGIT960 system (Becton Dickinson, USA). The isolate was identified as M.bovis BCG by GenoType MTBC kit (Hain Lifescience, Germany) and defined as M.bovis BCG [SIT 482 (BOV_1)] by spoligotyping. In the primary anti-tuberculosis drug susceptibility test performed by MGIT960 system, the isolate was found susceptible to rifampicin (RIF), isoniazid (INH), streptomycin (STM) and ethambutol (EMB). Then anti-tuberculosis treatment was started to the patient. However, the patient at the age of 2 years, re-admitted to the hospital with the complaint of hepatosplenomegaly. Smear of spontaneously draining abscess material obtained from subcutaneous nodules revealed intensive AFB positivity (3+) once again. In the present instance RIF-resistant MTC was detected with GeneXpert system in the specimen. The growth of mycobacteria was determined on the 13th day of culture and isolate was identified as M.bovis BCG. The present isolate was found susceptible to INH, STM and EMB but resistant to RIF. A mutation in the rpoB gene (codon 531, S531L) associated with RIF resistance was detected by using the partial sequencing of the rpoB gene. Patient died due to disseminated bovis BCG infection and multiple organ failure. To our knowledge, there are only six RIF-resistant M.bovis BCG strains isolated from patients in the literature. However, this is the first RIF-resistant M.bovis BCG strain isolated from a NEMO-deficient patient.

Keywords: Rifampicin resistance; Mycobacterium bovis BCG; disseminated infection; NEMO mutation.

Geliş Tarihi (Received): 14.10.2014 - Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 23.12.2014

İletişim (Correspondence):

Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

35100 Bornova, İzmir, Türkiye.

Tel (Phone): +90 232 390 3303,

E-posta (E-mail): cengizc2003@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır