Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8913

Kutanöz Leyşmanyazis Tanısında Alternatif Bifazik Nutrient Besiyeri*

An Alternative Biphasic Nutrient Medium for the Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis

Ayşegül AKSOY GÖKMEN1, Koray ÖNCEL2, Oğuz Alp ÖZDEMİR2, Bayram PEKTAŞ2, İbrahim ÇAVUŞ2, Serdar GÜNGÖR3, Berrin UZUN3, Selçuk KAYA1, Şemsettin KARACA4, Erkan YULA1, Mustafa DEMİRCİ1, Ahmet ÖZBİLGİN2


1 Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.

1 Katip Celebi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Izmir, Turkey.

2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa.

2 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Parasitology, Manisa, Turkey.

3 Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir.

3 Katip Celebi University Faculty of Medicine, Ataturk Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory,

Izmir, Turkey.

4 Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir.

4 Katip Celebi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İzmir, Turkey.

* Bu çalışmanın bir bölümü, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (10-13 Kasım 2013, Antalya)'nde sunulmuş ve mansiyon ödülü almıştır.

ÖZ

Leishmania türü parazitlerin oluşturduğu kutanöz leyşmanyazis (KL), deride uzun süren nodüloülseratif yaralarla seyreden bir hastalık tablosudur. Enfekte tatarcıkların kan emmesi sırasında insanlara bulaşan hastalık, dünyada yaklaşık 98 ülkede endemiktir. Laboratuvar tanısında altın standart yöntemler, mikroskopik olarak amastigotların gösterilmesi ve NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) besiyerinde promastigotların üretilmesidir. Bu çalışmada, promastigotların üretilmesinde rutin besiyeri olarak kullanılan bifazik NNN besiyeri ile mikrobiyoloji laboratuvarlarında kolaylıkla hazırlanabilen bifazik nutrient besiyerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada klinik örnek olarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran KL ön tanılı 47 yaşında kadın hastanın deri lezyonundan alınan aspirasyon sıvısı kullanılmıştır. Lezyon aspirat örneği, mikroskopi, iki ayrı besiyerinde kültür ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Rt-PCR) yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Örnekten hazırlanan yayma preparatın Giemsa ile boyalı mikroskopik incelemesinde Leishmania amastigotları görülmüştür. Rt-PCR ile, Leishmania parazitinin ITS1 bölgesine özgü tasarlanan primer ve problar ile L.tropica'ya uygun erime eğrisi saptanmıştır. Kültür için NNN (NNN + RPMI 1640 + %10 fetal dana serumu) ve bifazik nutrient (nutrient agar + nutrient buyyon + %10 fetal dana serumu) besiyerlerine üçer adet ekim yapılmış; kültürler 10 gün boyunca 27°C'de inkübe edilmiş ve üçüncü, yedinci ve onuncu günlerde üreyen promastigotlar sayılmıştır. NNN ve nutrient besiyerlerinde Leishmania promastigotları üçüncü günde saptanmaya başlanmıştır. NNN besiyerinde üçüncü, yedinci ve onuncu günlerde sırasıyla, 105/ml, 106/ml ve 108/ml yoğunlukta promastigot saptanmış, bu değerler nutrient besiyeri için sırasıyla, 106/ml, 107/ml ve 108/ml olarak belirlenmiştir. Promastigot sayısı üçüncü ve yedinci günlerde nutrient besiyerinde fazlayken, onuncu günde her iki besiyerinde üreyen promastigot sayıları eşitlenmiştir. Sonuç olarak KL tanısında nutrient besiyeri; rutinde kullanılan besiyerine alternatif, mikrobiyoloji ve parazitoloji laboratuvarlarında kolaylıkla temin edilebilen, raf ömrü uzun bir besiyeri olması açısından önemlidir. Bifazik nutrient besiyerinin, NNN besiyerinin bulunmadığı ya da temin edilemediği laboratuvarlarda tanıya yardımcı bir besiyeri olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Kutanöz leyşmanyazis; Leishmania; kültür; nutrient besiyeri; NNN besiyeri.

ABSTRACT

Cutaneous leishmaniasis (CL) caused by the Leishmania spp. parasites, is a disease characterized by nodulo-ulcerative lesions in the skin. CL is transmitted to humans by infected sandflies during blood sucking, and is endemic in about 98 countries over the world. The demonstration of amastigotes via microscopic examination, and the growth of promastigotes in NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) medium are gold standard methods for laboratory diagnosis. The aim of this study was to compare the biphasic NNN medium that is frequently used in routine laboratories with the biphasic nutrient medium that can be prepared easily in microbiology laboratories, for the growth of promastigotes. In the study, the aspiration fluid sample was used as clinical sample which was obtained from the skin lesion of a 47-year-old female patient admitted to İzmir Katip Celebi Ataturk Education and Research Hospital dermatology outpatient clinic and pre-diagnosed as CL. The aspirate sample taken from the lesion was evaluated with microscopy, cultivation in two different media and real-time polymerase chain reaction (Rt-PCR) methods. In microscopic examination Leishmania amastigotes were observed in Giemsa-stained smears prepared from the aspiration fluid. In Rt-PCR performed by using specific primers and probes targeting ITS1 region of Leishmania parasite, a melting-curve compatible with L.tropica was detected. For cultivation, triple inoculations of the aspirate sample into NNN (NNN + RPMI 1640 + 10% fetal calf serum) and nutrient media (nutrient agar + nutrient broth + 10% fetal calf serum) were used. The cultures were incubated at 27°C for 10 days, and the number of propagated promastigotes were counted on the third, seventh and tenth days. The growth of Leishmania promastigotes was detected in both media on the third day. The number of promastigotes grown in NNN medium on the third, seventh and tenth days were 105/ml, 106/ml and 108/ml, respectively. Those values in nutrient medium were 106/ml, 107/ml and 108/ml on the third, seventh and tenth days, respectively. Although the number of promastigotes on the third and seventh days were higher in nutrient medium than NNN medium, the number of cultivated promastigotes were equal on the tenth day. As a result, nutrient medium is considered to have an impact in the diagnosis of CL, by providing an alternative to the routine medium used and can readily be available in microbiology and parasitology laboratories with long shelf-life. It was concluded that biphasic nutrient medium could be used as a supplementary medium for diagnosis in laboratories in the absence of NNN medium or can not be provided.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis; Leishmania; nutrient medium; NNN medium.

Geliş Tarihi (Received): 30.05.2014 - Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 10.02.2015

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Ayşegül Aksoy Gökmen,

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Karabağlar 35000 İzmir, Türkiye.

Tel (Phone): +90 232 244 4444,

E-posta (E-mail): aaksoygokmen@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır