Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.9230

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci ve
Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Investigation of Antibiotic Resistance Patterns and Reduced Vancomycin Susceptibilities of
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates: A Multi-Center Study

Aytekin ÇIKMAN1, Merve AYDIN1, Barış GÜLHAN1, Mehmet PARLAK2, Bilge GÜLTEPE3, Yıldız KALAYCI4, Fulya BAYINDIR BİLMEN5, Sinem SOLMAZ6, Tuncer ÖZEKİNCİ7


1 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan.

1 Erzincan University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzincan, Turkey.

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

2 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey.

3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

3 Bezmi-Alem University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.

4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana.

4 Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Adana, Turkey.

5 İzmir Menemen Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir.

5 Izmir Menemen State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

6 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

6 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey.

7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.

7 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Diyarbakır, Turkey.

* Bu çalışma, XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (12-16 Kasım 2014, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerindeki hastanelerde izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarında vankomisin, teikoplanin, daptomisin, kinupristin/dalfopristin, linezolid, tigesiklin, kloramfenikol, rifampisin, ofloksasin ve tetrasiklin için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerlerinin saptanması ile azalmış vankomisin duyarlılığının araştırılmasıdır. Çalışmaya, Ağustos 2013-Ağustos 2014 tarihleri arasında; İstanbul (n= 15), Ankara (n= 15), İzmir (n= 15), Adana (n= 15), Diyarbakır (n= 15), Erzincan (n= 15) ve Van (n= 10) olmak üzere Türkiye'deki yedi merkezde yatan hastalardan (%50'si yoğun bakımda yatan) izole edilen toplam 100 MRSA suşu dahil edilmiştir. Suşların 43'ü kan, 21'i alt solunum yolu örneği, 17'si yara, sekizi kateter, altısı idrar, dördü burun sürüntüsü, biri ise beyin omurilik sıvısından izole edilmiştir. İzolatların metisilin direnci, sefoksitin (30 μg) diski kullanılarak standart disk difüzyon yöntemiyle, diğer antibiyotiklerin MİK değerleri ise E-test yöntemi ile CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. MİK sonuçlarının değerlendirmesinde; kinupristin/dalfopristin (K/D) için CLSI'ın metisiline duyarlı S.aureus için önerdiği kriterler; tigesiklin için ise FDA (Food and Drug Administration)'nın MRSA için önerdiği kriterler dikkate alınmıştır. Vankomisine orta düzeyde duyarlı S.aureus (VISA) ve heterojen VISA (hVISA) suşlarının belirlenmesinde öncelikle agar tarama yöntemi (ATY) kullanılmıştır. ATY'nde 6 μg/ml vankomisin içeren beyin kalp infüzyon agar kullanılmış; bu yöntemle şüpheli VISA/hVISA olarak belirlenen izolatlara standart E-test ve makro E-test yöntemleri uygulanmıştır. Tüm MRSA suşları E-test yöntemiyle vankomisin, teikoplanin, daptomisin, K/D ve linezolide duyarlı bulunmuş; tigesiklin, kloramfenikol, rifampisin, ofloksasin ve tetrasikline duyarlılık oranları ise sırasıyla; %89, %97, %40, %39 ve %32 olarak belirlenmiştir. MİK50/MİK90 değerleri sırasıyla; vankomisin için 1.5/2 μg/ml, teikoplanin için 2/4 μg/ml, daptomisin için 0.19/0.38 μg/ml, K/D için 0.19/0.38 μg/ml, linezolid için 0.75/1 μg/ml, tigesiklin için 0.19/0.75 μg/ml, kloramfenikol için 3/6 μg/ml, rifampisin için 32/32 μg/ml, ofloksasin için 32/32 μg/ml ve tetrasiklin için 32/64 μg/ml olarak saptanmıştır. Azalmış vankomisin duyarlılığı araştırıldığında, ATY ile MRSA suşlarının %2 (2/100)'si VISA, %5 (5/100)'i ise hVISA olarak tanımlanmıştır. ATY ile VISA/hVISA olarak saptanan bu yedi suştan birisi hem standart E-test hem de makro E-test yöntemiyle şüpheli hVISA olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda, MRSA suşlarında vankomisin, teikoplanin, daptomisin, K/D ve linezolide dirençli suş saptanmamış, tigesiklin direnci (%11) ise beklenenden yüksek bulunmuştur. Dünyada artan glikopeptid direnci ve ülkemizde bu grup ilaçların yoğun kullanımı nedeniyle, MRSA suşlarında vankomisin direnç oranlarının periyodik olarak araştırılması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus; antibiyotik direnci; VISA; hVISA.

ABSTRACT

The aims of this study were to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) values of vancomycin, teicoplanin, daptomycin, quinupristin/dalfopristin, linezolid, tigecycline, chloramphenicol, rifampicin, ofloxacin and tetracycline and to investigate the reduced vancomycin susceptibility among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated in hospitals located in different geographical regions of Turkey. A total of 100 MRSA strains isolated from patients (of which 50% were from intensive care units) hospitalized in seven centers in Turkey [Istanbul (n= 15), Ankara (n= 15), Izmir       (n= 15), Adana (n= 15), Diyarbakir (n=15), Erzincan (n= 15), Van (n= 10)], between August 2013 - August 2014, were included in the study. Fourty-three strains were isolated from blood, whereas 21 were from lower respiratory tract, 17 from wounds, eight from catheters, six from urine, four from nasal swab and one from cerebrospinal fluid samples. Methicillin resistance of the isolates was determined by using cefoxitin (30 μg) disk with standard disk diffusion method, while the MIC values of other antibiotics were determined with E-test in accordance with the recommendations of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). MIC results obtained for quinupristin-dalfopristin (Q/D) were evaluated according to the CLSI criteria used for methicillin-susceptible S.aureus and for tigecycline according to the criteria recommended by the Food and Drug Administration for MRSA. Primarily, agar screening method (ASM) was used for determination of vancomycin-intermediate S.aureus (VISA) and heterogeneous VISA (hVISA) strains. Brain heart infusion agar containing 6 μg/ml vancomycin was used in ASM, and the strains with suspicion of VISA/hVISA were screened by standard E-test and macro E-test methods. All MRSA strains were susceptible to vancomycin, teicoplanin, daptomycin, Q/D and linezolid by E-test method; and their rates of susceptibility for tigecycline, chloramphenicol, rifampicin, ofloxacin and tetracycline were detected as 89%, 97%, 40%, 39% and 32%, respectively. MIC50/MIC90 values were 1.5/2 μg/ml for vancomycin, 2/4 μg/ml for teicoplanin, 0.19/0.38 μg/ml for daptomycin, 0.19/0.38 μg/ml for Q/D, 0.75/1 μg/ml for linezolid, 0.19/0.75 μg/ml for tigecycline, 3/6 μg/ml for chloramphenicol, 32/32 μg/ml for rifampicin, 32/32 μg/ml for ofloxacin and 32/64 μg/ml for tetracycline, respectively. For the evaluation of reduced vancomycin susceptibility, 2% (2/100) of MRSA strains were defined as VISA and 5% (5/100) as hVISA with ASM. One of those seven isolates identified as VISA/hVISA with ASM was evaluated as suspected hVISA by using both standard E-test and macro E-test methods. In conclusion, no MRSA resistant strain to vancomycin, teicoplanin, daptomycin, Q/D and linezolid was determined in our study. However tigecycline resistance (11%) was found higher than expected. As the glycopeptide resistance is increasing in the world and because of the intense use of these drugs in Turkey, the rates of vancomycin resistance among MRSA strains should be investigated periodically.

Keywords: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; antibiotic resistance; VISA; hVISA.

Geliş Tarihi (Received): 15.10.2014 - Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 09.03.2015

İletişim (Correspondence):

Yrd. Doç. Merve Aydın,

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

24030 Erzincan, Türkiye.

Tel (Phone): +90 446 226 1818,

E-posta (E-mail): maydin@erzincan.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır