Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8881

Brusellozun Serolojik Tanısında Yeni ve Hızlı Bir Yöntem Olan
Brucella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması

Comparison of a New and Rapid Method, Brucella Coombs Gel Test
With the Other Methods in the Serological Diagnosis of Brucellosis

Arzu İRVEM1, Fatma Muhterem YÜCEL1, Sabahat AKSARAY2, Emire BOR3


1 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul.

1 Umraniye Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey.

2 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul.

2 Haydarpaşa Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey.

3 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyoistatistik Uzmanı, İstanbul.

3 Umraniye Education and Research Hospital, Biostatistics Specialist, Istanbul, Turkey.

ÖZ

Brusellozun tanısı temel olarak, kan ve/veya kemik iliği kültürü ile serumda yüksek titrede özgül antikor tespiti veya serokonversiyonun gösterilmesine dayanır. Hastalığın rutin serolojik tanısında, Rose Bengal testi ile tarama yapılmakta, pozitif bulunan örnekler standart tüp aglütinasyon (STA) testi ile dilüsyonlu olarak çalışılmaktadır. Ancak blokan antikorların varlığı nedeniyle STA testinde yalancı negatif sonuçlar alınabileceğinden, bu testin Coombs anti-Brucella (CAB) veya yakalamalı aglütinasyon (Immunocapture agglutination; ICA) testleriyle doğrulanması gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde geliştirilen Brucella Coombs jel testi ise (ODAK Brucella Coombs Gel Test, Toprak Medikal, İstanbul), aglütinasyon esasına dayanan yeni ve hızlı bir yöntem olarak kullanıma sunulmuştur. Bu test, Coombs antikorları içeren jel matriksin bulunduğu kuyucuklarda gerçekleştirilmekte ve sonuçlar iki saat içinde görsel olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, brusellozun serolojik tanısında Brucella Coombs jel testinin (BCGT) etkinliğinin, STA, CAB ve ICA yöntemleriyle karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Ocak 2012- Ağustos 2013 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen bruselloz şüpheli olguların serum örneklerinden, CAB testi (Seromed, İstanbul) ile yüksek pozitif (≥ 1/160) bulunan 31; düşük pozitif (≤ 1/80) bulunan 23 ve negatif bulunan 46 örnek olmak üzere toplam 100 örnek dahil edilmiştir. Tüm örnekler, STA (Seromed, İstanbul), ICA (Vircell, İspanya) ve BCGT (İslab, İstanbul) yöntemleriyle titrasyonlu olarak çalışılmıştır. STA, CAB ve BCGT testleri ile ≥ 1/160, ICA testi ile ≥ 1/320 olarak saptanan titreler pozitif olarak kabul edilmiştir. Testler arasındaki uyum Cohen kappa (κ) analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, örneklerin yedisi  STA ile, 30'u ICA ile, 32'si ise BCGT ile pozitif bulunmuş; 28 örnek her üç yöntem ile de pozitif olarak saptanmıştır. CAB ve BCGT pozitif iki örnekte ICA düşük titre/negatif; ICA ve BCGT pozitif bir örnekte CAB düşük titre/negatif; CAB ve BCGT düşük titre/negatif olan bir örnekte ise ICA pozitif sonuç vermiştir. STA testi, pozitiflik oranının çok düşük olması nedeniyle kappa analizine dahil edilmemiş; diğer yöntemler arasında ise mükemmel uyum saptanmıştır (CAB ile ICA için κ= 0.887, CAB ile BCGT için κ= 0.977, ICA ile BCGT için κ= 0.907). Sonuç olarak çalışmamızda, BCGT yönteminin hem CAB hem de ICA testleriyle mükemmel uyum gösterdiği; testin uygulamasının pratik olduğu; iki saat gibi kısa bir zamanda sonuç verdiği ve değerlendirmenin görsel açıdan diğer yöntemlere göre daha kolay olduğu belirlenmiştir. BCGT rutin çalışmalar için önerilebilmekle birlikte, daha fazla sayıda olgu ve kontrol örneklerini içeren geniş kapsamlı çalışmalarla özgüllük ve duyarlılığının ortaya konulması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Brucella; Coombs jel testi; serolojik tanı.

ABSTRACT

Diagnosis of brucellosis basically depends on blood and/or bone marrow culture and demonstration of high titer specific antibody or seroconversion in serum. In routine serological diagnosis of the disease, after screening with Rose Bengal test, the positive samples are studied with standart tube agglutination (STA) test with serial dilutions. However false negative results can be seen in STA test due to the existence of blocking antibodies, this test should be verified with Coombs anti-Brucella (CAB) or immunocapture agglutination (ICA) tests. In recent years Brucella Coombs gel test (ODAK Brucella Coombs Gel Test, Toprak Medikal, Turkey) developed in our country, was available as a new and rapid agglutination based method. The test is performed in vials that contain Coombs antibodies within gel matrix and results are evaluated visually within two hours.The aim of this study was to compare the efficacy of Brucella Coombs gel test (BCGT) with STA, CAB and ICA methods in serological diagnosis of brucellosis. A total of 100 serum samples with suspected brucellosis sent to our laboratory between January 2012-August 2013 in which 31 high positive (≥ 1/160), 23 low positive (≤ 1/80) and 46 negative samples diagnosed with CAB test (Seromed, Turkey) were included in the study. All the samples were studied using titrations with STA (Seromed, Turkey), ICA (Vircell, Spain) and BCGT (Islab, Turkey) methods. With STA, CAB and BCGT tests ≥ 1/160, with ICA test ≥ 1/320 were accepted as positive titers. The correlation between the tests were evaluated with Cohen's kappa (κ) analysis. In our study, seven of the samples yielded positive results with STA, 30 with ICA, and 32 with BCGT. The number of the sera which yielded positive results with all three methods was 28. Two samples positive with CAB and BCGT resulted low titer/negative with ICA, one sample positive with ICA and BCGT resulted low titer/negative with CAB, and one low titer/negative sample with CAB and BCGT yielded positive with ICA test. STA test was not included in the statistical evaluation due to its very low positivity rate. According to the kappa analysis, almost perfect agreement was detected between the other methods (κ= 0.887 for CAB and ICA, κ= 0.977 for CAB and BCGT, κ= 0.907 for ICA and BCGT). In conclusion, BCGT method showed excellent correlation with both CAB and ICA tests; the application of the test was practical; resulted in a short time such as two hours and visually evaluation was determined to be practical compared to other methods. Although BCGT can be recommended for routine diagnostics, evaluation of specificity and sensitivity with comprehensive studies including a greater number of cases and control samples should be considered.

Keywords: Brucella; Coombs gel test; serological diagnosis.

Geliş Tarihi (Received): 22.08.2014 - Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 09.01.2015

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Arzu İrvem,

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Elmalı Kent Mahallesi Adem Yavuz Cad. No:1,

İstanbul, Türkiye.

Tel (Phone): +90 216 632 1818,

E-posta (E-mail): arzuirvem@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır