Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8901

Seftazidime Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında
Beta-Laktamazların Moleküler Epidemiyolojisi

Molecular Epidemiology of Beta-Lactamases in
Ceftazidime-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates

Halil ER1, Mustafa ALTINDİŞ2, Gülşah AŞIK3, Cengiz DEMİR3


1 Muş Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Muş.

1 Muş State Hospital, Microbiology Laboratory, Muş, Turkey.

2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya.

2 Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey.

3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon.

3 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyon, Turkey.

ÖZ

Pseudomonas aureginosa, özellikle immün sistemin baskılandığı hastalarda, yaşlılarda ve ağır yanık durumlarında hastalık oluşturan ve daha çok hastane enfeksiyonlarına neden olabilen önemli bir fırsatçı patojendir. Bakterinin birçok antibiyotiğe karşı yüksek oranda direnç geliştirme özelliği, P.aeruginosa enfeksiyonlarının mortalite ve morbiditesini artırmaktadır. Bu çalışmada, yatan hastalardan izole edilen P.aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve PER, GES, KPC, VIM, IMP ve OXA gibi direnç enzimlerinin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, 2010-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan 134'ü erkek 61'i kadın hastanın çeşitli klinik örneklerinden (29 balgam, 67 yara, 53 trakeal aspirat, 23 kan, 18 idrar, 3 beyin omurilik sıvısı, 2 plevral sıvı) izole edilen, 195 P.aeruginosa suşu dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanmasında konvansiyonel ve otomatize sistemler (VITEK 2, BioMerieux, Fransa) kullanılmış; antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi için disk difüzyon ve E-test yöntemleri uygulanmıştır. İzolatların indüklenebilir beta-laktamaz (İBL), genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve metallo-beta-laktamaz (MBL) üretimleri, fenotipik olarak, sırasıyla çift disk indüksiyon yöntemi, çift disk sinerji testi ve E-test yöntemi ile saptanmıştır. İzolatlarda direnç enzimlerini (PER, GES, KPC, VIM, IMP ve OXA) kodlayan genlerin varlığı ise gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılmış; pozitif örneklere dizi analizi uygulanmıştır. Çalışmamızda, 195 P.aeruginosa suşunun tümü (%100) seftazidime, %90.8'i tazobaktam/piperasiline, %60.5'i aztroenama, %50.2'si sefepime, %48.2'si imipeneme, %47.2'si meropeneme, %47.2'si ofloksasine, %44.1'i piperasiline, %31.3'ü levofloksasine, %26.2'si siprofloksasine, %11.8'i gentamisine, %8.7'si amikasine ve %6.2'si  tobramisine dirençli bulunmuştur. Fenotipik yöntemlerle, izolatların %89.2'sinde (174/195) İBL, %30.7'sinde (60/195) GSBL ve %26.7'sinde (52/195) MBL pozitifliği tespit edilmiştir. Moleküler çalışmalar sonucunda beş izolatta OXA-10, dört izolatta OXA-14, dört izolatta VIM-2, iki izolatta IMP-1, 26 izolotta GES-1 ve 87 izolatta ABC taşıyıcı permeaz (transporter permease) geni saptanmış; PER ve KPC genlerine rastlanmamıştır. Sonuç olarak, beta-laktamaz genlerini taşıyan kökenlerin saptanması ve beta-laktamaz tiplerinin tanımlanmasının; antibiyotik seçiminde, tedavinin takibinde, direnç gelişiminin önlenmesinde ve enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesinde yol gösterici olacağı düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Pseudomonas aeruginosa; beta-laktamazlar; moleküler epidemiyoloji.

ABSTRACT

Pseudomonas aeruginosa is an important opportunistic pathogen that cause mainly nosocomial  infections especially in the immunocompromised patients, the elderly and patients with severe burns. The bacterial feature of developing high degree of resistance against several antibiotics leads to increased morbidity and mortality of P.aeruginosa infections. The aims of this study were to investigate the antibiotic susceptibilities of P.aeruginosa strains isolated from hospitalized patients and to determine the presence of resistance enzymes namely PER, GES, KPC, VIM, IMP and OXA. A total of 195 P.aeruginosa strains isolated from different clinical samples (29 sputum, 67 wound, 53 tracheal aspirate, 23 blood, 18 urine, 3 cerebrospinal fluid, 2 pleural fluid) of inpatients (134 male, 61 female) in Afyon Kocatepe University School of Medicine Hospital between 2010-2012, were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and automated systems (VITEK 2, BioMerieux, France), and their antibiotic susceptibilities were detected by disk diffusion and E-test methods. Inducible beta-lactamase (IBL), extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) and metallo-beta-lactamase (MBL) productions of the isolates were phenotypically investigated by double disk induction, double disk synergy and E-test methods, respectively. The presence of resistance genes encoding PER, GES, KPC, VIM, IMP and OXA enzymes were determined by real-time polymerase chain reaction, and sequence analysis was applied to positive samples. In our study, the antibiotic resistance rates of 195 P.aeruginosa strains were found as follows: ceftazidime 100%, tazobactam/piperacillin 90.8%, aztreonam 60.5%, cefepime 50.2%, imipenem 48.2%, meropenem 47.2%, ofloxacin 47.2%, piperacillin 44.1%, levofloxacin 31.3%, ciprofloxacin 26.2%, gentamicin 11.8%, amikacin 8.7% and tobramycin 6.2%. With the use of phenotypical methods, IBL, ESBL and MBL production rates in the isolates were detected as 89.2% (174/195), 30.7% (60/195) and 26.7% (52/195), respectively. Molecular studies showed that, five strains harboured OXA-10, four OXA-14, four VIM-2, two IMP-1, 26 GES-1 and 87 ABC transporter permease genes, while PER and KPC genes were not detected in any of the isolates. In conclusion, it was considered that the detection of  beta-lactamase genes in bacteria and the identification of beta-lactamase types may provide facilities in selection of antibiotics, monitorization of therapy, prevention of resistance development of infection control programs.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa; beta-lactamases; molecular epidemiology.

Geliş Tarihi (Received): 17.09.2014 - Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 08.11.2015

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Halil Er,

Muş Devlet Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Muş, Türkiye.

Tel (Phone): +90 505 515 2050,

E-posta (E-mail): haliler004@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır