Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8839

Türkiye'de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği

Detection of the First QnrS Gene Positivity in Aquatic Aeromonas spp. Isolates in Turkey

Ertan Emek ONUK1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI2, Ahmet Yılmaz ÇOBAN3, Alper ÇİFTCİ4, Behire Işıl DİDİNEN5,
Soner ALTUN6, Mehtap SÖĞÜT ÜNLÜ7, Aydın DEVECİ8


1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun.

1 Ondokuz Mayis University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Aquatic Animal Diseases, Samsun, Turkey.

2 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara.

2 Ankara Occupational Diseases Hospital, Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey.

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun.

3 Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Samsun, Turkey.

4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun.

4 Ondokuz Mayis University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Samsun, Turkey.

5 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta.

5 Suleyman Demirel University Egirdir Fisheries Faculty, Isparta, Turkey.

6 Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.

6 Uludag University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Aquatic Animal Diseases, Bursa, Turkey.

7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Samsun.

7 Ondokuz Mayis University High School of Health, Samsun, Turkey.

8 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun.

8 Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,

Samsun, Turkey.

ÖZ

Sularda yaygın olarak bulunan Aeromonas türleri, gram-negatif, oksidaz pozitif, fakültatif anaerop bakteriler olup, A.hydrophila, A.sobria ve A.bestiarum türleri hem insanlarda hem de soğukkanlı hayvanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır. Tıp ve veterinerlik alanında yaygın olarak kullanılan kinolonların çevresel ortamlarda değişmeden kalabilme özelliği, dirençli mutantların seçiminde önemli rol oynamaktadır. Plazmid aracılı direnç, kinolonlara karşı direncin gelişiminde etkin olan mekanizmalardan biri olup, qnr, qepA, aac(6')-Ib-cr ve oqxAB genleri direnç determinantları olarak tanımlanmıştır. Birçok farklı qnr determinantının, başta Enterobacteriaceae ailesi olmak üzere çeşitli bakterilerde saptanması, bu yapıların doğada bulunabileceğini vurgulamaktadır. Yakın zamanda sudan izole edilmiş Aeromonas spp. izolatlarında plazmid aracılı kinolon direnci tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde su kaynaklı Aeromonas suşlarında qnr gen varlığının araştırılmasıdır. Çalışmaya, Türkiye'nin üç farklı coğrafi bölgesindeki (Ege, Akdeniz ve Karadeniz) balık ve sulardan izole edilmiş toplam 45 Aeromonas spp. izolatı dahil edilmiştir. İzolatların tür düzeyinde tanımlanması 16S rDNA-RFLP (Restriction fragment length polymorphism) ve multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (M-PCR) ile yapılmış ve 20 suş A.sobria, 10 suş A.hydrophilia, 9 suş A.salmonicida, dört suş A.bestiarum ve iki suş A.veronii olarak tanımlanmıştır. Plazmid aracılı kinolon direnç genlerinden qnrA, qnrB, qnrC ve qnrS genlerinin varlığı M-PCR ile araştırılmış; qnr pozitif olarak saptanan dokuz izolata dizi analizi uygulanmıştır. Dizi analizi sonucuna göre, altı A.sobria, iki A.bestiarum ve bir A.hydrophila izolatında (9/45; %20) qnr varlığı tespit edilmiş; bu gen GenBank veri tabanı ile karşılaştırıldığında qnrS2 olarak tanımlanmıştır. Tüm qnrS2 pozitif Aeromonas izolatları siprofloksasine duyarlı olarak saptanırken, beş izolat nalidik aside dirençli bulunmuştur. Bu çalışma, ülkemizde su kaynaklı Aeromonas türlerinde plazmid aracılı kinolon direncinin araştırıldığı ve qnrS2 varlığının tespit edildiği ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Sonuç olarak, su kaynaklı mikroorganizmalardaki farklı direnç genlerinin diğer bakterilere ve klinik izolatlara aktarılmasının, enfeksiyonların tedavisinde potansiyel bir risk oluşturacağı düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Aeromonas türleri; plazmid aracılı kinolon direnci; qnr; su; Türkiye.

ABSTRACT

Aeromonas spp. are oxidase positive, gram-negative, facultative anaerobic bacilli that are widely distributed in aquatic environments. A.hydrophila, A.sobria and A.bestiarum may cause severe infections in both human and cold-blooded animals. Environmental persistance of quinolones that are widely used in both human and veterinary medicine plays an important role in the selection of resistant mutants. Plasmid-mediated resistance is one of the main mechanisms involved in quinolone resistance, and qnr, qepA, aac(6')-Ib-cr, oqxAB genes are identified as resistance determinants. Determination of various types of qnr gene in different bacteria mainly in Enterobacteriaceae, suggests that they are widely distributed in nature. Recently, plasmid-mediated quinolone resistance was defined among Aeromonas species isolated from water. The aim of this study was to investigate the presence of qnr genes among aquatic Aeromonas spp. in Turkey. A total of 45 Aeromonas strains isolated from water and fishes collected from three different geographical regions (Aegean, Mediterranean and Blacksea) in Turkey, were included in the study. The isolates were identified at species level by the use of 16S rDNA-RFLP (Restriction fragment length polymorphism) analysis and multiplex polymerase chain reaction (M-PCR). Among the isolates, 20 were identified as A.sobria, 10 as A.hydrophila, nine as A.salmonicida, four as A.bestiarum and two as A.veronii. The plasmid-mediated quinolone resistance determinants, qnrA, qnrB, qnrC and qnrS genes, were investigated by M-PCR, and sequence analysis was performed for nine qnr-positive isolates. According to the sequence analysis of the genes, qnr genes were characterized in six A.sobria, in two A.bestiarum and in one A.hydrophila isolate (9/45; 20%). When the sequence was compared with GenBank database, this gene was found as qnrS2. All qnrS-positive Aeromonas spp. isolates were ciprofloxacin-susceptible, while five of them were resistant to nalidixic acid. This study is the first research about the plasmid-mediated quinolone resistance and the presence of qnrS2 genes among Aeromonas spp. isolated from fishes and water in Turkey. In conclusion, various resistance genes of aquatic bacteria may constitute a potential risk for the transmission of those genes to other bacteria as well as clinical isolates.

Keywords: Aeromonas species; plasmid-mediated quinolone resistance; qnr; water; Turkey.

Geliş Tarihi (Received): 20.08.2014 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 30.12.2014

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı,

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi,

Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

06280 Keçiören, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 580 8395,

E-posta (E-mail): yeliztanriverdi@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır