Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8532

Aydın İlinde Elde Edilen Blastocystis İzolatlarının Alt Tip Dağılımı ve
Klinik Semptomların Değerlendirilmesi

Subtype Distribution of Blastocystis Isolates and Evaluation of Clinical Symptoms Detected in
Aydin Province, Turkey

Sema ERTUĞ1, Erdoğan MALATYALI1, Hatice ERTABAKLAR1, Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN2, Bülent BOZDOĞAN3


1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın.

1 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Parasitology, Aydin, Turkey.

2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın.

2 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Aydin, Turkey.

3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın.

3 Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Aydin, Turkey.

ÖZ

Blastocystis, dünyada ve ülkemizde rutin dışkı incelemelerinde en sık rastlanılan parazitlerden biri olup, genetik çeşitliliği ve patojenitesiyle ilgili oldukça tartışmalı bir konumdadır. İnsan ve hayvanları enfekte eden Blastocystis'in günümüzde çok sayıda alt tipi (Subtype; ST) tanımlanmış, bunlardan dokuzu insanlardan izole edilmiştir. Kolon yerleşimli anaerobik bir parazit olan Blastocystis uzun yıllar flora üyesi olarak kabul edilmiş ve enfeksiyonun genelde asemptomatik seyrettiği bildirilmiştir. Buna karşın son yıllarda, parazitin genotipleri ile patojenitesi ve klinik semptomlar arasında ilişki olduğunu gösteren bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi Parazitoloji Laboratuvarına gönderilen dışkı örneklerinde saptanan Blastocystis izolatlarının alt tiplerinin belirlenmesi ve parazitle ilişkili kinik semptomların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Blastocystis ile enfekte 61 olgu (40 erkek, 21 kadın; yaş aralığı: 5-69 yıl, yaş ortalaması: 35 ± 19.1 yıl) dahil edilmiştir. Direkt mikroskobik incelemede Blastocystis kistleri görülen dışkı örnekleri Jones besiyerine ekilmiş ve 37°C'de 72 saatlik inkübasyon ile parazit çoğaltılmıştır. Genomik DNA izolasyonu, ticari bir kit ile (DNAzol, Invitrogen, ABD) besiyerlerinden direkt olarak veya saklanan pelletlerden yapılmıştır. Blastocystis genotipleri alt tipe özgül primerlerin kullanıldığı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılmış ve olgularda görülen semptomlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. PCR ile 61 Blastocystis izolatının 44 (%72.1)'ünde alt tip tayini yapılabilmiş, 17 (%27.9) izolat ise tiplendirilememiştir. Örneklerin 17 (%38.6)'si ST3, 13 (%29.5)'ü ST2 ve 9 (%20.5)'u ST1 olarak saptanmış; 4 (%9.1) örnekte ST1 ve ST3, 1 (%2.3) örnekte ise ST1 ve ST2 birlikte tespit edilmiştir. Blastocystis pozitif olgularda saptanan şikayetler sırasıyla; karın ağrısı (n= 24, %39.4), kaşıntı (n= 22, %36.1), ishal (n= 4, %6.6) ve kabızlık (n= 2, %3.3) olarak izlenmiştir. Bu çalışma ile Aydın ilinde Blastocystis genetik çeşitliliği ilk kez araştırılmış olup, bulgular diğer bölgelerden bildirilenlerle örtüşmektedir. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi baskın alt tipin ST3 olduğu saptanmış ve bu veri ST3'ün insan kaynaklı izolat olduğu fikrini desteklemiştir. Ayrıca, Blastocystis saptanan olgularda kaşıntı şikayetinin diğer çalışmalara göre daha yüksek oranda görülmesi dikkat çekici bulunmuştur. Sonuç olarak, parazitin patojenitesi ve ülkemizde Blastocystis enfeksiyonlarının epidemiyolojisinin aydınlatılmasında, çok merkezli ve geniş kapsamlı moleküler ve klinik çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Blastocystis; alt tip; enfeksiyon; Aydın.

ABSTRACT

The pathogenic potential and genetic diversity of Blastocystis are poorly understood despite being one of the most frequent intestinal parasites in routine fecal examination all around the world as well as Turkey. There are numerous defined subtypes (ST) of Blastocystis which infect animals and nine of them were isolated from human fecal samples. Blastocystis is an anaerobic parasite and generally recognized as nonpathogenic microorganism that colonizes the colon. However recent studies have indicated that the genotypes may be related with the pathogenicity and clinical symptoms of the infection. The aims of this study were to investigate the subtypes of Blastocystis isolates obtained from stool samples submitted to the parasitology laboratory of Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, and to evaluate the clinical symptoms of infected cases. A total of 61 cases (40 male, 21 female; age range: 5-69 years, mean age: 35 ± 19.1 years) were included in the study. Stool samples that were positive for Blastocystis cysts in direct microscopic examination, were inoculated in Jones medium and incubated at 37°C for 72 hours for the growth of parasite. Genomic DNAs were isolated from Jones medium directly or frozen samples with a commercial kit (DNAzol, Invitrogen, USA). The subtypes of Blastocystis were detected by polymerase chain reaction (PCR) using ST-specific primers and the symptoms of patients were evaluated retrospectively. Forty-four (72.1%) out of 61 isolates were subtyped by PCR, while 17 (27.9%) could not be typed. The distribution of Blastocystis subtypes were found as follows; ST3 in 17 (38.6%), ST2 in 13 (29.5%), ST1 in 9 (20.5%), ST1 + ST3 in 4 (9.1%), and ST1 + ST2 in one (2.3%) of the samples. The most common symptoms among Blastocystis infected cases were abdominal pain (n= 24, 39.4%), pruritus (n= 22, 36.1%), diarrhea (n= 4, 6.6%) and constipation (n= 2, 3.3%), respectively. This is the first study investigating the genotypes of Blastocystis in Aydin province (located at Aegean region of Turkey), and the findings were consistent with those reported from other regions. The predominant subtype was found as ST3, like other studies in our country and this data supports that ST3 is a human originated genotype of Blastocystis. Additionally, the higher rate of pruritus detected among our patients infected with Blastocystis compared with the other studies was considered remarkable. In conclusion, multicenter and large-scaled molecular and clinical studies are needed to elucidate the pathogenicity and the epidemiology of Blastocystis infections.

Keywords: Blastocystis; subtype; infection; Turkey.

Geliş Tarihi (Received): 09.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 05.11.2014

İletişim (Correspondence):

Prof. Dr. Sema Ertuğ,

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı,

09010 Aydın, Türkiye.

Tel (Phone): +90 256 212 1850,

E-posta (E-mail): sertug@adu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır