Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8602

Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında
İkinci Basamak Antitüberküloz İlaç Duyarlılıklarının E-Test Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of Second-Line Antituberculosis Drug Susceptibilities of Multidrug-Resistant
Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates by E-Test Method

Hülya ŞİMŞEK1, Gülnur TARHAN2, Salih CESUR3


1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, Ankara.

1 Public Health Agency of Turkey, Tuberculosis Reference Laboratory, Ankara, Turkey.

2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman.

2 Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Adiyaman, Turkey.

3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

3 Ankara Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Ankara, Turkey.

ÖZ

Çok ilaca dirençli (ÇİD) tüberküloz (TB), etkin bir TB tedavisini dünya genelinde kısıtlamaktadır. Hastaların erken tanı konularak uygun şekilde tedavi edilmeleri, ÇİD-TB kontrolünde en etkili stratejidir. Bu nedenle, ÇİD-TB klinik izolatlarının ilaç direnç profillerinin bilinmesi, hastalarda uygun tedavi rejiminin planlanması açısından gereklidir. Bu çalışmada, ÇİD-TB izolatlarının E-test yöntemiyle ikinci basamak anti-TB ilaçlara direnç durumunun belirlenmesi ve elde edilen sonuçların Löwenstein-Jensen (LJ) proporsiyon yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, akciğer TB'lu hastalara ait örneklerden izole edilen ÇİD (rifampisin ve izoniyazide dirençli) 122 Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTC) suşu dahil edilmiştir. İzolatlar konvansiyonel yöntemlerle tanımlanmış ve birinci basamak anti-TB ilaç duyarlılık testleri LJ besiyerinde proporsiyon yöntemiyle uygulanmıştır. İzolatların ikinci basamak anti-TB ilaçlara [kanamisin (KN), ofloksasin (OFL), etiyonamid (ETN) ve linezolid (LIN)] karşı duyarlılıkları, LJ besiyerinde proporsiyon ve Middlebrook 7H11 besiyerinde E-test yöntemleri ile araştırılmıştır. Bu amaçla KN (0.016-256 mg/ml), OFL (0.02-32 mg/ml), ETN (0.016-256 mg/ml) ve LIN (0.016-256 mg/ml) E-test şeritleri (bioMerieux, Fransa) kullanılmış; duyarlılık testleri, E-test şeritleri uygulandıktan sonra 5., 7. ve 10. günlerde, LJ agarda yapılan proporsiyon yönteminde ise 28 gün sonra değerlendirilmiştir. İkinci basamak anti-TB ilaç duyarlılık sonuçları, E-test yöntemiyle 5-10 gün içerisinde elde edilmiş; ÇİD MTC izolatlarının %98 (119/122)'i KN, OFL ve LIN'a duyarlı bulunurken, %2 (3/122)'sinin KN ve ETN'ye dirençli olduğu belirlenmiştir. E-test ve LJ proporsiyon yöntemleri arasındaki korelasyon sırasıyla, KN ve ETN için %96, OFL için %98, LIN içinse %100 olarak saptanmıştır. LJ proporsiyon yöntemiyle karşılaştırıldığında, E-test yönteminin KN, OFL, ETN ve LIN duyarlılığını saptamadaki özgüllüğü sırasıyla, %60, %38, %60 ve %100; duyarlılığı ise tüm ilaçlar için %100 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızın verileri, LIN için yüksek duyarlılık (%100) ve özgüllük (%100) gösteren E-test yönteminin, bu ilaca karşı duyarlılık testlerinde tek başına kullanılabileceğini, ancak OFL için özgüllüğünün düşük olması (%38) nedeniyle proporsiyon yöntemiyle birlikte kullanılmasının uygun olacağını düşündürmüştür. Sonuç olarak E-test yöntemi ile alınacak hızlı sonuçlar, ÇİD-TB olgularında erken ve etkili bir anti-TB ilaç tedavisinin başlanmasına ve enfeksiyon kontrolüne olumlu katkı sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Çok ilaca dirençli tüberküloz; ikinci basamak antitüberküloz ilaç; direnç; E-test; Löwenstein-Jensen proporsiyon yöntemi.

ABSTRACT

Multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) constitutes a restricting factor for the effective treatment of TB worldwide. Early diagnosis and appropriate treatment of patients are the most effective strategy in the control of MDR-TB. Therefore, knowledge of drug resistance patterns of the MDR-TB clinical isolates are necessary in planning of an appropriate treatment regimen for the patient. The aims of this study were to detect the susceptibilities of MDR-TB isolates to second-line anti-TB drugs by E-test method, and to compare their results with Löwenstein-Jensen (LJ) proportion method. A total of 122 MDR (resistant to isoniazid and rifampicin) Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) strains isolated from samples of patients with pulmonary TB were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and first-line anti-TB drug susceptibility testing was performed by the proportion method using LJ medium. The susceptibilities of the isolates to second-line anti-TB drugs [kanamycin (KN), ofloxacin (OFL), ethionamid (ETN), linezolid (LIN)] were tested by proportion method on LJ medium and E-test method on Middlebrook 7H11 medium. For this purpose, E-test strips (bioMerieux, Fransa) of KN (0.016-256 mg/ml), OFL (0.02-32 mg/ml), ETN (0.016-256 mg/ml), and LIN (0.016-256 mg/ml) were used. The susceptibility tests were evaluated in 5., 7., and 10. days after application of the E-test strips, and proportion method on LJ medium was evaluated 28 days later. Second line-anti-TB drug susceptibility results were obtained in 5 to 10 days by E-test. Of the MDR MTC strains 98% (119/122) were susceptible to KN, OFL and LIN, while 2% (3/122) of the strains were resistant to KN and ETN. The correlation between E-test and LJ proportion method was estimated as 96% for KN and ETN, 98% for OFL, and 100% for LIN. When compared with LJ proportion method, the specificity of E-test in the detection of susceptibility to KN, OFL, ETN and LIN were 60%, 38%, 60%, and 100%, respectively, while the sensitivity was 100% for all drugs. Our results indicated that E-test method exhibited high sensitivity and specificity (100%) for LIN, so it may be used alone in susceptibility testing for this drug, however since the specificity is low (38%) for OFL it should be used together with the proportion method. In conclusion, E-test method might contribute for initiation of an early and effective anti-TB drug treatment and control of infection by rapid diagnosis in MDR-TB cases.

Keywords: Multi-drug resistant tuberculosis; second-line antituberculosis drugs; resistance; E-test; Löwenstein-Jensen proportion method.

Geliş Tarihi (Received): 17.07.2014 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 15.12.2014

İletişim (Correspondence):

Doç. Dr. Salih Cesur,

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

06340, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 595 3000,

E-posta (E-mail): scesur89@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır