Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8790

Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid, Linkozamid ve
Streptogramin B Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması*

Investigation of Macrolide, Lincosamide and Streptogramin B Resistance in Staphylococcus aureus
Strains Isolated from Clinical Samples by Phenotypical and Genotypical Methods

Fatma AYDENİZ OZANSOY1, Nural CEVAHİR2, İlknur KALELİ2


1 Halk Sağlığı Laboratuvarı, Kütahya.

1 Public Health Laboratory, Kutahya, Turkey.

2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.

2 Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Denizli, Turkey.

* Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2011TPF012).

ÖZ

Staphylococcus aureus, toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyon etkeni olarak en sık izole edilen mikroorganizmalardandır. Stafilokoklar geçmişten günümüze dek gelen süreçte önce penisilinlere ardından metisilin ve glikopeptidler olmak üzere çok sayıda antibiyotiğe direnç geliştirmelerinden ve epidemilere yol açabilmelerinden dolayı önemli bir sorun haline gelmiştir. Metisilin direnci, makrolidler gibi alternatif antibiyotiklerin kullanımına neden olmuş; ancak tüm dünyada gelişen makrolid direnci bu antibiyotiklerin kullanımını sınırlamıştır. Makrolid direnci, hedef bölge değişikliği (MLSB fenotipi, erm genleri tarafından kodlanır), aktif atım pompası (MS fenotipi, msrA/B genleri tarafından kodlanır) veya hücre duvar geçirgenliğinin azalması şeklinde oluşabilir. Bu çalışmada, klinik S.aureus suşlarında MLSB direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, ayaktan (%6.7) ve yatan (%93.3) hastaların yara (%50), trakeal aspirat (%15) ve diğer (%35) örneklerinden izole edilen toplam 404 S.aureus suşu alınmıştır. Suşlarda MLSB direncinin fenotipik olarak araştırılmasında çift disk sinerji testi (D-test), genotipik olarak araştırılmasında ise PCR yöntemi kullanılmıştır. S.aureus suşlarının 158 (%39.1)'i metisiline dirençli (MRSA), 246 (%60.9)'sı metisiline duyarlı (MSSA) olarak bulunmuştur. D-test ile 19 suşta yapısal (cMLSB) klindamisin direnci, 111 suşta indüklenebilir (iMLSB) klindamisin direnci, beş suşta MS fenotipi ve 268 suşta S fenotipi (eritromisin ve klindamisine duyarlı) saptanmıştır. Fenotipik olarak MLSB direnci bulunan 136 suşun direnç genleri genotipik olarak araştırıldığında, iMLSB fenotipi gösteren 111 suşun %81.9'unda (83 MRSA, 8 MSSA) ermA, %10.8'inde ermC (7 MRSA, 5 MSSA), %10.8'inde msrA (11 MRSA, 1 MSSA), %1.8'inde msrB (2 MRSA) ve %0.9'unda (1 MRSA) ermB; cMLSB fenotipi gösteren 19 suşun %57.9'unda (10 MRSA, 1 MSSA) ermA, %36.8'inde (6 MRSA, 1 MSSA) ermC ve %15.8'inde (3 MRSA) ermB; MS fenotipi gösteren beş suşun %80'inde (2 MRSA, 2 MSSA) ermA, %75'inde msrA (3 MSSA), %50'sinde (2 MSSA) msrB ve %25'inde (1 MSSA) ermC geni saptanmıştır. ermA ve ermC genleri 14 izolatta; ermA, ermC ve msrA genleri bir izolatta; ermA ve msrA genleri 11 izolatta; ermA, msrA ve msrB genleri üç izolatta; ermA ve ermB genleri üç izolatta birlikte saptanmıştır. Bu çalışmada farklı olarak D-testi negatif olan MS fenotipindeki iki MRSA suşunda tek başına ermA, iki MSSA suşunda ise msr genlerine ilaveten erm genleri de saptanmıştır. Çalışmamızda klonal benzerliğin araştırılmasında RAPD-PCR yöntemi kullanılmış ve direnç genleri saptanan suşlar arasında bir veya birkaç klonal tipin hakimiyeti gözlenmemiştir. Sonuç olarak, S.aureus izolatlarında MLSB direncinin araştırılmasının, bu bakteriyle gelişen enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik seçimi yapılırken yönlendirici olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Staphylococcus aureus; indüklenebilir klindamisin direnci; MLSB direnci; fenotip; genotip.

ABSTRACT

Staphylococcus aureus is one of the most common cause of both community and healthcare-associated infections. As staphylococci have developed resistance to various antibiotics, initially to penicillins then to methicillin and glycopeptides and have the ability to cause epidemics, they continue to be a major problem from past to present. Methicillin resistance gave rise to the use of alternative antibiotics such as macrolides, however worldwide development of macrolide resistance limited the use of these antibiotics. Macrolide resistance occurs either through target site modification (MLSB phenotype, encoded by erm genes), efflux pumps (MS phenotype, encoded by msrA/B genes) or decreased cell wall permeability. The aim of this study was to investigate the MLSB resistance of clinical S.aureus strains with phenotypic and genotypic methods. A total of 404 S.aureus strains isolated from different clinical samples (50% wound, 15% tracheal aspirate and 35% other samples) of inpatients (93.3%) and outpatients (6.7%) were included in the study. Double disc synergy test (D-test) was used for the phenotypical research and PCR was used for the genotypical research of MLSB resistance of isolates. One hundred fifty eight (39.1%) of the S.aureus isolates were methicillin-resistant (MRSA), and 246 (60.9%) were methicillin-susceptible (MSSA). By the use of D-test, constitutive (cMLSB) and inducible (iMLSB) clindamycin resistance were detected in 19 and 111 isolates, respectively, while five isolates were MS phenotype and 268 isolates were S phenotype (susceptible to erythromycin and clindamycin). The resistance genes of 136 isolates with MLSB resistance phenotype were determined genotypically and among 111 isolates showing iMLSB phenotype ermA gene was found in 81.9% (83 MRSA, 8 MSSA), ermC gene in 10.8% (7 MRSA, 5 MSSA), msrA gene in 10.8% (11 MRSA, 1 MSSA), msrB gene in 1.8% (2 MRSA) and ermB gene in 0.9% (1 MRSA). Among 19 strains with cMLSB phenotype, ermA was found in 57.9% (10 MRSA, 1 MSSA), ermC in 36.8% (6 MRSA, 1 MSSA) and ermB in 15.8% (3 MRSA). Among five strains with MS phenotype, ermA was found in 80% (2 MRSA, 2 MSSA), msrA in 75% (3 MSSA), msrB in 50% (2 MSSA) and ermC in 25% (1 MSSA)  of the isolates. ErmA and ermC genes were detected together in 14 isolates, ermA, ermC and msrA genes in one isolate, ermA and msrA genes in 11 isolates, ermA, msrA and msrB genes in three isolates and ermA and ermB genes in three isolates, respectively. In this study, two MRSA isolates with MS phenotype and negative D-test had only ermA gene and among two MSSA strains, erm genes were also determined in addition to msr genes. In our study RAPD-PCR method was used to investigate the clonal similarity, however no dominance of one or a number of clonal type was observed among the isolates in which the resistance genes were identified. In conclusion, the detection of MLSB  resistance in S.aureus isolates is likely to influence the selection of antibiotics in the treatment of the infections caused by this bacteria.

Keywords: Staphylococcus aureus; inducible clindamycin resistance; MLSB resistance; phenotype; genotype.

Geliş Tarihi (Received): 21.07.2014 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 23.12.2014

İletişim (Correspondence):

Dr. Nural Cevahir,

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kınıklı,

Denizli, Türkiye. 

Tel (Phone): +90 258 296 2467,

E-posta (E-mail): cevahir@pau.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır